+7 (727) 2220036

kz112@mail.ru

Navoi 58 оf 86

Almaty, Kazakhstan

09:00 - 21:00

Seven days a week

Guides Karaganda

Koychubekov Aibek Beysenovich (English, French, Arabic)

Vladimir Vladimirovich Yeskov (English, Spanish)

Pereyaslavskaya Olesya M. (Russian, Turkish, English)